For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

به سایت دکتر علی اکبر رامین خوش آمدید.

هنوز هیچ محتوایی برای نمایش در صفحه اصلی ایجاد نشده است.

نشانی دفتر : دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده کشاورزی- گروه باغبانی تلفن : 3133913413 98+ فکس : 3133913010 98+ وب سایت : دکتر علی اکبر رامین
  • استاد تمام
زمینه های تحقیقاتی :
  • زمینه تحقیقاتی شماره یک
  • زمینه تحقیقاتی شماره دو
  • زمینه تحقیقاتی شماره سه

تحت نظارت وف بومی